جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه بایگانی

جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه بایگانی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در کدام ماه بیشترین تعداد تولید محصول بنزن را داشته است؟

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در کدام ماه بیشترین تعداد تولید محصول بنزن را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/31 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش مرداد ماه شرکت های “بیمه معلم” و “بیمه ما” کدام گزینه صحیح نیست؟

با توجه به گزارش مرداد ماه شرکت های “بیمه معلم” و “بیمه ما” کدام گزینه صحیح نیست؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/31 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

گروه کدام نماد متفاوت است؟

گروه کدام نماد متفاوت است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/30 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت شرکت قتربت، منتشر شده در تاریخ 28 شهریور نسبت به كل دارايي ها در سال مالي قبل چند درصد بوده است؟

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت شرکت قتربت، منتشر شده در تاریخ 28 شهریور نسبت به كل دارايي ها در سال مالي قبل چند درصد بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

سيمان پاکتي تيپ ۲، تولید مرداد ماه کدام یک از شرکت های زیر است؟

سيمان پاکتي تيپ ۲، تولید مرداد ماه کدام یک از شرکت های زیر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

بزرگترین سهامدار عمده فسبزوار کدام گزینه است؟

بزرگترین سهامدار عمده فسبزوار کدام گزینه است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/28 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش مرداد ماه سدشت، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش داخلی دراین دوره را داشته است؟

با توجه به گزارش مرداد ماه سدشت، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش داخلی دراین دوره را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/28 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ با نماد دشیمی در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ با نماد دشیمی در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی شهر سازي و خانه سازي باغميشه با نماد ثباغ در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی شهر سازي و خانه سازي باغميشه با نماد ثباغ در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب