جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه بایگانی

جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه بایگانی

قیمت پایانی جنرال مكانيك با نماد رنيك در پایان معاملات روز چهارشنبه 2 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

قیمت پایانی جنرال مكانيك با نماد رنيك در پایان معاملات روز چهارشنبه 2 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی پتروشيمي مارون با نماد مارون در پایان معاملات روز چهارشنبه 2 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

قیمت پایانی پتروشيمي مارون با نماد مارون در پایان معاملات روز چهارشنبه 2 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 2 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 2 تیر ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا  تاریخ 2 تیر 1400 کسب خواهد کرد؟  (ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 29 خرداد تا پایان روز معاملاتی 2 تیر 1400 است)

کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 2 تیر 1400 کسب خواهد کرد؟ (ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 29 خرداد تا پایان روز معاملاتی 2 تیر 1400 است)

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر، سهامدار عمده کدامیک از نمادهای زیر است؟

صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر، سهامدار عمده کدامیک از نمادهای زیر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/26 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش فروردین ماه شرکت سيمان لار سبزوار کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

با توجه به گزارش فروردین ماه شرکت سيمان لار سبزوار کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/26 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اردیبهشت ماه شرکت کپشير، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

با توجه به گزارش اردیبهشت ماه شرکت کپشير، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/25 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اردیبهشت ماه قشکر، کدام یک از محصولات شرکت بیشترین تعداد فروش را در این دوره داشته است؟

با توجه به گزارش اردیبهشت ماه قشکر، کدام یک از محصولات شرکت بیشترین تعداد فروش را در این دوره داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/25 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اردیبهشت ماه قشهد، کدامیک از محصولات این شرکت بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است؟

با توجه به گزارش اردیبهشت ماه قشهد، کدامیک از محصولات این شرکت بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/24 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اردیبهشت ماه شرکت آریا، محصولات این شرکت از بیشترین به کمترین تعداد تولید در این دوره کدام گزینه است؟

با توجه به گزارش اردیبهشت ماه شرکت آریا، محصولات این شرکت از بیشترین به کمترین تعداد تولید در این دوره کدام گزینه است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/24 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب