جواب سوالات باشگاه آگاه بایگانی

جواب سوالات باشگاه آگاه بایگانی

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت چخزر، کدامیک از محصولات شرکت بیشترین تعداد تولید را در این دوره داشته است؟

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت چخزر، کدامیک از محصولات شرکت بیشترین تعداد تولید را در این دوره داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه گزارش اسفند ماه شرکت کخاک، کدام گزینه صحیح است؟

با توجه گزارش اسفند ماه شرکت کخاک، کدام گزینه صحیح است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

محصولات دکوري و تزئيني کاشي و سراميک، تولید اسفند ماه کدام گزینه است؟

محصولات دکوري و تزئيني کاشي و سراميک، تولید اسفند ماه کدام گزینه است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اسفند ماه بیمه اتکایی ایرانیان خسارت پرداختی کدام گزینه در این دوره بیشتر بوده است؟

با توجه به گزارش اسفند ماه بیمه اتکایی ایرانیان خسارت پرداختی کدام گزینه در این دوره بیشتر بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت کترام به ترتیب بیشترین تعداد تولید داخلی، بیشترین تعداد فروش صادراتی و بیشترین نرخ فروش داخلی در این دوره کدام گزینه است؟

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت کترام به ترتیب بیشترین تعداد تولید داخلی، بیشترین تعداد فروش صادراتی و بیشترین نرخ فروش داخلی در این دوره کدام گزینه است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت ارتباطات سیار ایران، کدام گزینه بیشترین درآمد شناسایی شده در این دوره را داشته است؟

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت ارتباطات سیار ایران، کدام گزینه بیشترین درآمد شناسایی شده در این دوره را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اسفند ماه غکورش کدام یک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

با توجه به گزارش اسفند ماه غکورش کدام یک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اسفند ماه بیمه تجارت نو، بیشترین خسارت پرداختی مربوط به کدام گزینه است؟

با توجه به گزارش اسفند ماه بیمه تجارت نو، بیشترین خسارت پرداختی مربوط به کدام گزینه است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت مفاخر کدام یک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش را داشته است؟

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت مفاخر کدام یک از محصولات شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت سبافر کدام گزینه صحیح است؟

با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت سبافر کدام گزینه صحیح است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب