» جواب سوالات باشگاه آگاه

جواب سوالات باشگاه آگاه

درآمد شناساسی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شرکت مفاخر از کدام گزینه بیشتر بوده است؟

درآمد شناساسی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شرکت مفاخر از کدام گزینه بیشتر بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/04/08 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

مجموع فروش داخلی سپاهان در کدام ماه بیشتر بوده است؟

مجموع فروش داخلی سپاهان در کدام ماه بیشتر بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/04/08 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدامیک از محصولات شسینا در خرداد ماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟

کدامیک از محصولات شسینا در خرداد ماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/04/07 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدامیک از محصولات سپید در خرداد ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟

کدامیک از محصولات سپید در خرداد ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/04/07 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

پارازايلين تولید اردیبهشت ماه کدامیک از شرکت های زیر است؟

پارازايلين تولید اردیبهشت ماه کدامیک از شرکت های زیر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/04/05 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت وپارس، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 مورخ 1401/04/01 به ازای هر سهم چقدر سود بین سهامداران تقسیم شده است؟

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت وپارس، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 مورخ 1401/04/01 به ازای هر سهم چقدر سود بین سهامداران تقسیم شده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/04/01 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

در صورت 100 میلیون تومان خرید و فروش صندوق آگاس، چقدر تخفیف کارمزد معاملات به سرمایه گذار تعلق میگیرد؟

در صورت 100 میلیون تومان خرید و فروش صندوق آگاس، چقدر تخفیف کارمزد معاملات به سرمایه گذار تعلق میگیرد؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/31 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

تخفیف کارمزد صندوق های ETF آگاه برای کدام سطح باشگاه بیشتر است؟

تخفیف کارمزد صندوق های ETF آگاه برای کدام سطح باشگاه بیشتر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/31 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدامیک از محصولات شرکت نفت ایرنول در اسفند ماه 1400 بیشترین تعداد تولید صادراتی را داشته است؟

کدامیک از محصولات شرکت نفت ایرنول در اسفند ماه 1400 بیشترین تعداد تولید صادراتی را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/31 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

بابت معاملات کدام یک از گزینه های زیر، تخفیف نقدی کارمزد در بآشگاه واریز می‌شود؟

بابت معاملات کدام یک از گزینه های زیر، تخفیف نقدی کارمزد در بآشگاه واریز می‌شود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب