» جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه

جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه

قیمت پایانی پتروشیمی فناوران با نماد شفن در پایان معاملات روز چهارشنبه 30 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی پتروشیمی فناوران با نماد شفن در پایان معاملات روز چهارشنبه 30 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز با نماد سحرخیز در پایان معاملات روز چهارشنبه 30 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز با نماد سحرخیز در پایان معاملات روز چهارشنبه 30 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 30 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 30 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی سيمان‌ قائن‌ با نماد سقاین در پایان معاملات روز چهارشنبه شنبه 23 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی سيمان‌ قائن‌ با نماد سقاین در پایان معاملات روز چهارشنبه شنبه 23 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/19 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی مبين انرژي خليج فارس با نماد مبین در پایان معاملات روز چهارشنبه شنبه 23 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی مبين انرژي خليج فارس با نماد مبین در پایان معاملات روز چهارشنبه شنبه 23 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/19 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 23 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 23 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/19 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی توكا رنگ فولاد سپاهان با نماد شتوکا در پایان معاملات روز چهارشنبه شنبه 16 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی توكا رنگ فولاد سپاهان با نماد شتوکا در پایان معاملات روز چهارشنبه شنبه 16 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/12 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی داروسازي دانا با نماد ددانا در پایان معاملات روز چهارشنبه شنبه 16 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی داروسازي دانا با نماد ددانا در پایان معاملات روز چهارشنبه شنبه 16 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/12 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 16 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 16 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/12 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 9 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 9 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/05 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب