جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه بایگانی

جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه بایگانی

قیمت پایانی مجتمع جهان فولاد سيرجان با نماد فجهان در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی مجتمع جهان فولاد سيرجان با نماد فجهان در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/07/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو‌ با نماد ختراك در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو‌ با نماد ختراك در پایان معاملات روز چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/07/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 7 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/07/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو‌ با نماد رتکو در پایان معاملات روز چهارشنبه 14 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو‌ با نماد رتکو در پایان معاملات روز چهارشنبه 14 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/07/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی سرما آفرين‌ با نماد لسرما در پایان معاملات روز چهارشنبه 28 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی سرما آفرين‌ با نماد لسرما در پایان معاملات روز چهارشنبه 28 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/07/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ با نماد دشیمی در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ با نماد دشیمی در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی شهر سازي و خانه سازي باغميشه با نماد ثباغ در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی شهر سازي و خانه سازي باغميشه با نماد ثباغ در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 31 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 31 شهریور 1400 کسب خواهد کرد؟  (ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 24 شهریور تا پایان روز معاملاتی 31 شهریور 1400 است)

کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 31 شهریور 1400 کسب خواهد کرد؟ (ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 24 شهریور تا پایان روز معاملاتی 31 شهریور 1400 است)

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/27 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی ايران‌ مرينوس‌ با نماد نمرینو در پایان معاملات روز چهارشنبه 24 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی ايران‌ مرينوس‌ با نماد نمرینو در پایان معاملات روز چهارشنبه 24 شهریور ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/06/20 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب