جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه بایگانی

جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه بایگانی

قیمت پایانی صنعت غذايي كورش با نماد غکوروش در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

قیمت پایانی صنعت غذايي كورش با نماد غکوروش در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/22 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی پخش هجرت با نماد هجرت در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

قیمت پایانی پخش هجرت با نماد هجرت در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/22 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا  تاریخ 26 خرداد  1400 کسب خواهد کرد؟  (ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 22 خرداد تا پایان روز معاملاتی 26خرداد است)

کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 26 خرداد 1400 کسب خواهد کرد؟ (ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 22 خرداد تا پایان روز معاملاتی 26خرداد است)

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/22 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 26 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 26 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/22 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 19 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 19 خرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/17 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا  تاریخ  12 خرداد 1400 کسب خواهد کرد؟  (ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 5 خرداد تا پایان روز معاملاتی 12 خرداد است)

کدام یک از “سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 12 خرداد 1400 کسب خواهد کرد؟ (ارزش ریالی هر سهم 250 میلیون تومان و ملاک سنجش، قیمت پایانی سهام از پایان روز معاملاتی 5 خرداد تا پایان روز معاملاتی 12 خرداد است)

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/08 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی شرکت پليمر آريا ساسول با نماد آریا در پایان معاملات روز چهارشنبه 12 خردادماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

قیمت پایانی شرکت پليمر آريا ساسول با نماد آریا در پایان معاملات روز چهارشنبه 12 خردادماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/08 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد شستا در پایان معاملات روز چهارشنبه 12 خردادماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

قیمت پایانی سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد شستا در پایان معاملات روز چهارشنبه 12 خردادماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/08 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 12 خردادماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 12 خردادماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/08 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی فولاد اميركبيركاشان با نماد فجر در پایان معاملات روز چهارشنبه 5 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

قیمت پایانی فولاد اميركبيركاشان با نماد فجر در پایان معاملات روز چهارشنبه 5 خرداد ماه در چه محدودهای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/03/02 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب