» جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه

جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی كاشي‌ سعدي‌ با نماد کسعدی در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی كاشي‌ سعدي‌ با نماد کسعدی در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی سرمايه گذاري صبا تامين با نماد صبا در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی سرمايه گذاري صبا تامين با نماد صبا در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی پتروشيمي‌شيراز با نماد شیراز در پایان معاملات روز شنبه 16 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی پتروشيمي‌شيراز با نماد شیراز در پایان معاملات روز شنبه 16 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/02 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی پتروشيمي جم با نماد جم در پایان معاملات روز شنبه 30 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی پتروشيمي جم با نماد جم در پایان معاملات روز شنبه 30 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/02 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 29 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 29 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/25 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی صنايع‌جوشكاب‌يزد با نماد بکاب در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی صنايع‌جوشكاب‌يزد با نماد بکاب در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/25 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی بيمه زندگی خاورميانه با نماد بخاور در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی بيمه زندگی خاورميانه با نماد بخاور در پایان معاملات روز چهارشنبه 29 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/25 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی تامين سرمايه امين با نماد امین در پایان معاملات روز چهارشنبه 22 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی تامين سرمايه امين با نماد امین در پایان معاملات روز چهارشنبه 22 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/18 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 22 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 22 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/18 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب