جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه بایگانی

جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه بایگانی

قیمت پایانی سايپاآذين با نماد خاذين در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی سايپاآذين با نماد خاذين در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی پتروشيمي پرديس با نماد شپدیس در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی پتروشيمي پرديس با نماد شپدیس در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه ۱ بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه ۱ بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام یک از “سبدهای سهام ۱ میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ  ۱ بهمن ۹۹ کسب خواهد کرد؟

کدام یک از “سبدهای سهام ۱ میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ ۱ بهمن ۹۹ کسب خواهد کرد؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی شير پاستوريزه پگاه گلستان با نماد غگلستان در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی شير پاستوريزه پگاه گلستان با نماد غگلستان در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی اعتباري ملل با نماد وملل در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی اعتباري ملل با نماد وملل در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه ۲۴ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه ۲۴ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام یک از “سبدهای سهام ۱ میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ ۲۴ دی ۹۹ کسب خواهد کرد؟

کدام یک از “سبدهای سهام ۱ میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ ۲۴ دی ۹۹ کسب خواهد کرد؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی ذوب روي اصفهان با نماد فروی در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی ذوب روي اصفهان با نماد فروی در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی تكادو با نماد وکادو در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی تكادو با نماد وکادو در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب