بازدهی 180 روز گذشته صندوق مشترک آگاه چقدر بوده است؟