ارزش بازار کدام یک از صنایع بورسی بیشتر است؟

ارزش بازار کدام یک از صنایع بورسی بیشتر است؟