بازدهی صندوق پالایشی یکم تا روز ۱۹ آبان ماه چقدر بوده است؟