شرکت سهامی بیمه ایران سهامدار عمده کدام نماد است؟

شرکت سهامی بیمه ایران سهامدار عمده کدام نماد است؟