در مجمع ساليانه صاحبان سهام برای سال مالي منتهي به 1398/12/29 شساخت، به هر سهم چند ریال سود نقدی تعلق یافت؟