کدام یک از گرینه های زیر در مورد صندوق یاقوت آگاه درست است؟