مبلغ فروش فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان 99 ، نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه تغییری کرده است؟