با توجه به گزارش فعالیت دوره یک ماهه مهر 99 شرکت پتروشیمی تندگویان مبلغ فروش داخلی کدام محصول از همه بیشتر بوده است؟

با توجه به گزارش فعالیت دوره یک ماهه مهر ۹۹ شرکت پتروشیمی تندگویان مبلغ فروش داخلی کدام محصول از همه بیشتر بوده است؟