کدام یک از نمادهای زیر در تاریخ 27 ابان ارزش بازار بیشتری داشته است؟

کدام یک از نمادهای زیر در تاریخ ۲۷ ابان ارزش بازار بیشتری داشته است؟