کد سوال : 9908013 بایگانی

کد سوال : 9908013 بایگانی

شاخص کل هم وزن از ۵ فروردین ۱۳۹۸ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ چند درصد رشد داشته است؟ (منبع TSE)

شاخص کل هم وزن از ۵ فروردین ۱۳۹۸ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ چند درصد رشد داشته است؟ (منبع TSE)

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب